Afvaarten ss "Leuvekerk" tijdens VNS periode
    
ss "Leuvekerk" Vertrokken: 21-06-1951 Van: Rotterdam naar India/Pakistan
ss "Leuvekerk" Vertrokken: 06-12-1951 Van: Rotterdam naar Perzische Golf
ss "Leuvekerk" Vertrokken: 23-04-1952 Van: Rotterdam naar Perzische Golf
ss "Leuvekerk" Vertrokken: 04-10-1952 Van: Rotterdam naar India/Pakistan
ss "Leuvekerk" Vertrokken:24-02-1953 Van: Rotterdam naar India/Pakistan
ss "Leuvekerk" Vertrokken:20-07-1953 Van: Rotterdam naar India/Pakistan
ss "Leuvekerk" Vertrokken: 12-01-1954 Van: Rotterdam naar India/Pakistan
ss "Leuvekerk" Vertrokken: 19-06-1954 Van: Rotterdam naar India/Pakistan
ss "Leuvekerk" Vertrokken: 01-01-1955 Van: Rotterdam naar India/Pakistan
ss "Leuvekerk" Vertrokken: 25-06-1955 Van: Rotterdam naar India/Pakistan
ss "Leuvekerk" Vertrokken: 20-12-1955 Van: Rotterdam naar India/Pakistan
ss "Leuvekerk" Vertrokken: 31-05-1956 Van: Rotterdam naar India/Pakistan
ss "Leuvekerk" Vertrokken: 30-10-1956 Van: Rotterdam naar India/Pakistan
ss "Leuvekerk" Vertrokken: 16-04-1957 Van: Rotterdam naar India/Pakistan
ss "Leuvekerk" Vertrokken: 25-09-1957Van: Amsterdam naar Perzische Golf
ss "Leuvekerk" Vertrokken: 12-03-1958Van: Amsterdam naar Perzische Golf
ss "Leuvekerk" Vertrokken: 03-08-1958Van: Amsterdam naar Perzische Golf
ss "Leuvekerk" Vertrokken: 20-05-1959Van: Amsterdam naar Perzische Golf
ss "Leuvekerk" Vertrokken: 16-01-1959 Van: Rotterdam naar India/Pakistan
ss "Leuvekerk" Vertrokken: 15-10-1959Van: Amsterdam naar India/Pakistan
ss "Leuvekerk" Vertrokken: 17-03-1960 Van: Rotterdam naar India/Pakistan
ss "Leuvekerk" Vertrokken: 20-07-1960 Van: Rotterdam naar India/Pakistan

TERUG