Afvaarten ms "Nijkerk" tijdens VNS periode

ms "Nijkerk"Vertrokken: 08-11-1958 Van: Rotterdam naar Oost AziŽ
Kapitein G. v. 't Zant Hwtk C.G. de Hoog
1e strmn M.H. de Bakker 2e wtk J. Kleinepier
2e strmn T. de Vos 3e wtk L.J. Knop
3e strmn G.R. Dik 3e wtk W. Dijkstra
4e strmn J. de Waal 4e wtk N.J. Hoebe
Ll. strmn W.L. Reyling Ass. wtk T. Dijkhuizen
Ll. strmn J. WildschutAss. wtkH.M. Zwerink
Radio-officierF.C. v. DongenVoorman A. Zwanenveld
HofmeesterJ. Polak ElektricienW. v. Soest
Bootsman E. v. YsseldijkKlerkTh.W.J. Sweyen

ms "Nijkerk" Vertrokken: 09-04-1959 Van: Rotterdam naar AustraliŽ
Kapitein G. van 't Zant Hwtk C.G. de Hoog
1e strmn M.H. de Bakker 2e wtk J. Kleinepier
2e strmn W.Chr. Jiskoot 3e wtk J.W. Grob
3e strmn G.R. Dik 3e wtk L.J. Knop
4e strmn J. de Waal 4e wtk N.J. Hoebe
Ll. strmn D.C. Drijvers Ass. wtk A. v.d. Meulen
Radio-officier F.C. van Dongen Ass. wtk J.M. Overgauw
Hofmeester J. Polak Elektricien W. van Soest
Bootsman J.D. Hoogenraad Voorman A. Zwaneveld

ms "Nijkerk"Vertrokken: 08-09-1959 Van: Rotterdam naar Oost AziŽ
Kapitein G. v. 't Zant Hwtk C.G. de Hoog
1e strmn J.H. v. Asch 2e wtk L.J. Knop
2e strmn J. v.d. Molen 3e wtk J.W. Grob
3e strmn D.K. Bottema 3e wtk C.H. Beumer
4e strmn J. de Waal 4e wtk A.J. v. Maanen
Ll. strmn P.G.M. Cluitmans Ass. wtk G. Letteboer
Radio-officier F.C. v. Dongen Ass. wtk A. v.d. Meulen
Hofmeester J. Dropsie Ll. wtk W.G. Marien
Bootsman J.D. Hogenraad Elektricien W. v. Soest
Voorman A. Zwanenveld

ms "Nijkerk" Vertrokken: 10-02-1960 Van: Rotterdam naar Oost AziŽ
Kapitein L. Zwolsman Hwtk C.G. de Hoog
1e strmn J.M.V. van Asch 2e wtk C. Kooy
2e strmn C.N. van Wieren 3e wtk C.H. Beumer
3e strmn J. de Waal 3e wtk J.M. Muyrers
4e strmn W.P. Faassen de Heer 4e wtk A.J. van Maanen
Ll. strmn F.D. Algra Ass. wtk A.P. Cornelisse
Radio-officier F.C. van Dongen Ass. wtk A. v.d. Meulen
Hofmeester J. Dropsie Ll. wtk P.J. van Eenennaam
Klerk Y.D. v.d. Haring Voorman A. Zwanenveld
Bootsman P. Bijl Elektricien W. van Soest
Koksjongen P. v.d. Broek

ms "Nijkerk" Vertrokken: 07-07-1960 Van: Rotterdam naar Oost AziŽ
Kapitein L. Zwolsman Hwtk C.G. de Hoog
1e strmn J.M.V. van Asch 2e wtk J. de Pagter
2e strmn T. de Vos 3e wtk C.E. Brakel
3e strmn N.D. Dekker 3e wtk J.M. Muyrers
4e strmn R.J. Wissenburg 4e wtk H.J. ten Cate
Ll. strmn J.F.K. Stoltenberg Ass. wtk A.P. Cornelisse
Radio-officier F.C. van Dongen Ass. wtk H.A.C. Verheyen
Hofmeester J. Dropsie Voorman A. Zwanenveld
Klerk Y.D. v.d. Haring Elektricien W. van Soest
Bootsman P. Bijl

ms "Nijkerk" Vertrokken: 10-12-1960 Van: Rotterdam naar Oost AziŽ
Kapitein L. Zwolsman Hwtk J.P. Ouwehand
1e strmn G Meyer 2e wtk J. de Pagter
2e strmn T. de Vos 3e wtk C.E. Brakel
3e strmn J.H. den Haan 3e wtk H.J.M. Nicaise
4e strmn R.J. Wissenburg 4e wtk J.M. Metaal
Ll. strmn J.F. Bakker Ass. wtk A. Baard
Radio-officier F.C. van Dongen Ass. wtk H.A.C. Verheyen
Hofmeester J. Dropsie Voorman A. Zwanenveld
Klerk A.J. Carelse Elektricien W. van Soest
Bootsman L. Grasman

ms "Nijkerk"Vertrokken: 28-04-1961 Van: Rotterdam naar AustraliŽ
KapiteinL. ZwolsmanHwtkJ.P. Ouwehand
1e strmn A. Jonker2e wtkJ. de Pagter
2e strmnJ.E. Mud3e wtkH.G. van 't Reve
3e strmnJ.H. den Haan 3e wtkA. van Nieuwkerk
4e strmnJ. Wijma4e wtkJ.M. Metaal
Ll. strmnP.J. v.d. GeestAss. wtk R. Portier
BootsmanL. GrasmanAss. wtkH.A.C. Verheyen
Radio-officierL.A. v.d. HoevenElektricienA.J. Bruynooge
HofmeesterJ. DropsieVoormanA. Rinkel

ms "Nijkerk" Vertrokken: 18-09-1961 Van: Amsterdam naar Oost Afrika
Kapitein L. Zwolsman Hwtk A.H. Dulfer
1e strmn J. Bergsma 2e wtk J. Drenth
2e strmn J.J. Limonard 3e wtk A. van Nieuwkerk
3e strmn J.C. Hartog 3e wtk A.G. Rietveld
4e strmn J.N.M. Holstein 4e wtk J.M. Metaal
Ll. strmn J. Zuidam Ass. wtk T.R. de Jong
Radio-officier F.C. van Dongen Ass. wtk H.H. Koning
Hofmeester J.B. Theunenbroek Elektricien N. Serry
Bootsman L. Grasman Voorman M.J. Bokhorst

ms "Nijkerk" Vertrokken: 05-01-1962 Van: Amsterdam naar Oost Afrika
Kapitein M.S.T. Kruisinga Hwtk A.H. Dulfer
1e strmn A. Jonker 2e wtk J. Drenth
2e strmn G. Kop 3e wtk A. de Boer
3e strmn J. de Waal 3e wtk A.G. Rietveld
4e strmn D. Wageveld 4e wtk H.J.M. van Rooijen
Ll. strmn G. Lock Ass. wtk P.H. Reingoudt
Radio-officier F.C. van Dongen Ass. wtk B.H. Bokhorst
Hofmeester P. Dentro Voorman A. Rinkel
Bootsman L. Grasman Elektricien M.J. Bokhors

ms "Nijkerk"Vertrokken: 27-04-1962 Van: Rotterdam naar AustraliŽ
KapiteinM.S.T. KruisingaHwtkA.H. Dulfer
1e strmnH.J. de Lange2e wtkP.A. Tenbroek
2e strmnJ.A. van Zoolingen3e wtkA. de Boer
3e strmnJ. de Waal3e wtkN.J.M. van Rooyen
 4e strmnD. Wageveld 4e wtkD. de Greef
Ll. strmnF.J. EgeterAss. wtkP.H. Reijngoudt
BootsmanP. BijlAss. wtkW.K. Scholten
Radio-officierF. C. van DongenElektricienM.J. Bokhorst
HofmeesterJ. DropsieVoormanA. Rinkel

ms "Nijkerk"Vertrokken: 15-09-1962 Van: Rotterdam naar AustraliŽ
KapiteinM.S.T. KruisingaHwtkA.H. Dulfer
1e strmnH.J. de Lange2e wtkP.A. Tenbroek
2e strmnD. Boerema3e wtkN.J.M. van Rooyen
3e strmnJ.W. Postema3e wtkW.F.C C. Rusche
4e strmnJ. Kloos4e wtkJ. van Rhee
Ll. strmnW.R. WongAss. wtkP.H. Reijngoudt
Ll. strmnB. DijkstraAss. wtkN. Leusink
Ll. strmnA.P.M. de WildtElektricienM.J. Bokhorst
Radio-officierF.C. van DongenVoormanA.L. Oomen
HofmeesterJ. DropsieBootsmanP. Bijl
Passagiers bediendeT. Boelen MatroosH.Helwig

ms "Nijkerk" Vertrokken: 19-02-1963 Van: Rotterdam naar Oost AziŽ
Kapitein M.S.T. Kruisinga Hwtk J. Kusse
1e strmn H.J. de Lange 2e wtk P.A. Tenbroek
2e strmn J.C. Langbroek 3e wtk H.A. van Erven
3e strmn J.W. Postema 3e wtk H.J.M. van Rooijen
4e strmn H.H. de Groot 4e wtk J. van Rhee
Ll. strmn J.J.M. Ouwendijk Ass. wtk J. Versendaal
Radio-officier F.C. van Dongen Ass. wtk G.J.F. de Ruyter
Hofmeester J. Dropsie Voorman A.L. Oomen
Bootsman P. Bijl Elektricien M.J. Bokhorst

ms "Nijkerk" Vertrokken: 09-08-1963 Van: Rotterdam naar AustraliŽ
Kapitein M.S.T. Kruisinga Hwtk J. Kusse
1e strmn A. Jonker 2e wtk J.J. Vogels
2e strmn J.C. Langbroek 3e wtk A. v.d. Merwe
3e strmn R. Voogd 3e wtk L.J.A. Remijn
4e strmn H.A. de Groot 4e wtk P.P. Wessel
Ll. strmn A.H.J.M. Segers Ass. wtk G.J.F. de Ruyter
Ll. strmn E.K. Krab Ass. wtk H.L. van Eek
Radio-officier D.J. Ouwersloot Elektricien M.J.Bokhorst
Hofmeester H.C.H. Neymann Voorman A.L. Oomen
Bootsman C. Mastenbroek

ms "Nijkerk" Vertrokken: 29-12-1963 Van: Rotterdam naar AustraliŽ
Kapitein M.S.T. Kruisinga Hwtk J. Kusse
1e strmn A. Jonker 2e wtk J. Krabbenbos
2e strmn J.E.R. Gemmeke 3e wtk A. v.d. Merwe
3e strmn J.A. Bolland 3e wtk L.J.A. Remijn
4e strmn P.A. Verheijden 4e wtk A.T. Langerak
Ll. strmn J. Timmer Ass. wtk G.J.F. de Ruyter
Radio-officier J.W. v.d. Velde Ass. wtk J. v.d. Vos
Hofmeester H.C.H. Neymann Elektricien J.L. Martens
Bootsman C. Mastenbroek Voorman A.L. Oomen

ms "Nijkerk" Vertrokken: 03-06-1964 Van: Rotterdam naar AustraliŽ
Kapitein H.F.L. Witt Hwtk J. Kusse
1e strmn A. Jonker 2e wtk H.J.G.M. Hendriks
2e strmn J.A. Bolland 3e wtk C. Kool
3e strmn D.C. Drijvers 3e wtk H.J.M. Nicaise
4e strmn H.F. v.d. Ven 4e wtk D.J.K. Nijhof
Ll. strmn R.R. Schippers Ass. wtk J.W. van Dorp
Radio-officier P. Smit Ass. wtk G.J.F. de Ruyter
Hofmeester H.C.H. Neymann Elektricien J.L. Martens
Bootsman C. Mastenbroek Voorman A.L. Oomen
Olieman H.J. Vermeulen

ms "Nijkerk" Vertrokken: 09-10-1964 Van: Rotterdam naar AustraliŽ
Kapitein H.F.L. Witt Hwtk L.J. Camfferman
1e strmn H.J. de Lange 2e wtk H.J.G.M. Hendriks
2e strmn J. de Waal 3e wtk J.H.H. Nikkelen
3e strmn J.W. Meenhorst 3e wtk H.J.M. Nicaise
4e strmn H.F. v.d. VenAss. wtk A.H. Blom
Ll. strmn R.A. van Gelderen Ass. wtk J.W. van Dorp
Radio-officier P. Smit Ass. wtk A. v.d. Ham
Bootsman C. Mastenbroek Voorman A.L. Oomen
Hofmeester J.H. van Pel ElektricienH.J. v.d. Linde

ms "Nijkerk" Vertrokken: 17-03-1965 Van: Amsterdam naar Oost Afrika
Kapitein H.F.L. Witt Hwtk J. Hendriks
1e strmn H.J. de Lange 2e wtk J.G.M. Hendriks
2e strmn J.R. Sprenkeler 3e wtk G.E. van Gemert
3e strmn J.F.K. Stoltenberg 3e wtk J.H.H. Nikkelen
4e strmn J. Offringa 4e wtk T.R. de Jong
Ll. strmn F. Kamman Ass. wtk A. v.d. Ham
Ll. strmn A.M. Brand Ass. wtk J.J.L. van Liere
Radio-officier P. Smit Elektricien D. Filibert
Hofmeester H.C.H. Neijmann Voorman A.L. Oomen
Bootsman A.A. Nieuwendam

ms "Nijkerk" Vertrokken: 23-07-1965 Van: Amsterdam naar Oost Afrika
Kapitein M.H. de Bakker Hwtk J. Hendriks
1e strmn A.J. Bakker 2e wtk B.J. de Jong
2e strmn E.L. Hunnik 3e wtk G.E. van Gemert
3e strmn J.R. Weyermans 3e wtk J.H.H. Nikkelen
4e strmn K.L. Braber 4e wtk T.R. de Jong
Ll. strmn F. Kamman Ass. wtk W.V. Post
Ll. strmn J.M. v.d. Heijden Ass. wtk J.J.L. van Liere
Radio-officier P. Smit Elektricien C.J. de Ruiter
Hofmeester H.C.H. Neijmann Voorman A.L. Oomen
Bootsman A.A. Nieuwendam

ms "Nijkerk" Vertrokken: 29-11-1965 Van: Rotterdam naar AustraliŽ
Kapitein P.A. Geldtelder Hwtk J. Hendriks
1e strmn J. Bergsma 2e wtk B.J. de Jong
2e strmn R.W. Meyer 3e wtk H.J. van Gameren
3e strmn A.M. Haksteen 3e wtk S. Velds
4e strmn K.L. Braber 4e wtk J. van Sluys
Ll. strmn M. Dekker Ass. wtk G.C.A. Kortus
Radio-officier E. Schoorel Ass. wtk J.J.L. van Liere
Bootsman J.H.P. van Rooyen Voorman A.L. Oomen
Hofmeester D.J. Jansen Elektricien C.J. de Ruiter

ms "Nijkerk"Vertrokken: 29-04-1966 Van: Amsterdam naar Oost Afrika
KapiteinJ. WassenaarHwtkJ. Hendriks
1e strmnJ. Bergsma2e wtkB.J. de Jong
2e strmnB. Jansen3e wtkT.J.F. v.d. Nouwland
3e strmnA. Krijger4e wtkA.J.N. Bruinsma
4e strmnJ. v.d. Hoek4e wtkB.L. Bosdijk
Ll. strmnR.J. GroenesteinAss. wtkJ.J.L. van Liere
Radio-officierE. SchoorelAss. wtkA. van Ockenburg
BootsmanJ.P.H. van RooijenElektricienC.J. de Ruiter
HofmeesterJ. TeubenVoormanA.L. Oomen
KokA. HardemanOliemanA.M. Glerum
BakkerJ. VeenstraOliemanG.J. Ouwendijk
KoksmaatJ.M. RathOliemanJ.H.L. Ensink
TimmermanTh. MarksCleanerA.J.M. Roemer
StewardF. DechCleanerJ. Zwier
StewardG. BongersCleanerO. Duarte Lopes
StewardW.T. v.d. SteenMatroosJ.E. van Ruth
StewardJ.J. DoorninkMatroosJ.A.N. Ploeg
StewardG. StalenburgMatroosG. de Nooyer

ms "Nijkerk"Vertrokken: 12-08-1966 Van: Amsterdam naar Oost Afrika
KapiteinG. MeijerHwtkJ. Hendriks
1e strmnJ. Bergsma2e wtkB.J. de Jong
2e strmnD. Scholtens3e wtkA. v.d. Tol
3e strmnC.J. Blom3e wtkT.J.F. v.d. Nouwland
4e strmnJ. v.d. Hoek4e wtkE.J. Egberink
Ll. strmnH. SpangerAss. wtkA. Ockenburg
Ll. strmnJ.G. FerwerdaAss. wtkW. Kruyse
Ll. strmnW.A.F.M. HendriksAss. wtkJ.D. Pesman
Radio-officierE. SchoorelBootsmanJ.P.H. van Rooyen
HofmeesterJ. Teuben

ms "Nijkerk"Vertrokken: 03-12-1966 Van: Amsterdam naar Oost Afrika
KapiteinG. MeijerHwtkJ. Hendriks
1e strmnJ. Bergsma2e wtkB.J. de Jong
2e strmnD. Scholtens3e wtkA. v.d. Tol
3e strmnO.M. Wiersma4e wtkE.J. Egberink
4e strmnA.W. van Zoelen 4e wtkP.H. v.d. Kamp
Ll. strmnP.P. NoltenAss. wtkP. Castien
Radio-officierA.J. de RidderAss. wtkJ.D. Pesman
HofmeesterJ. TeubenLl. wtkA.J.W. de Boer
KokJ.W. BakkerPoetserW. Klunder
2e kok-bakkerJ. VeenstraPoetserJ. Zwier
ScheepsjongenH.T.J.M. VoetsBankwerkerL.Wijmans
StewardW.H. NagelMotormanS.H. Torp
StewardJ.J.H. Walvis  
StewardF. Dech  
StewardW.T. van der Steen  
StewardJ.C. Sint  
BootsmanH. Zwemmer  
KabelgastT. Marks  
MatroosO.B. Wind  
MatroosJ.J. Schouten  
MatroosG. de Nooyer  
O/SF. Frankhuizen  

ms "Nijkerk"Vertrokken: 17-03-1967 Van: Amsterdam naar Oost Afrika
KapiteinG. MeijerHwtkJ. Hendriks
1e strmnJ. Bergsma2e wtkC. van Zwet
2e strmnT.J.P. Castien3e wtkA. v.d. Tol
3e strmnO.M. Wiersma3e wtkC. 't Hart
4e strmnH.J. Dolleman4e wtkJ.G. Smit
Ll. strmnH. HovenkampAss. wtkC. Gideonse
Radio-officierH.B. van KampenAss. wtkA. Koppejan
HofmeesterJ. TeubenAss. wtkA.J. de Vries
KokJ.W. BakkerPoetserW. Klunder
2e kok-bakkerG.A.C. SlootwegPoetserG.V. Barten
ScheepsjongenW.J. Keur / H.T.J.M. VoetsBankwerkerR.O. Snijders
StewardW.H. NagelMotormanS.H. Torp
StewardJ.J.H. Walvis  
StewardF. Dech  
StewardW.T. van der Steen  
StewardJ.C. Sint  
BootsmanH. Zwemmer  
KabelgastT. Marks  
MatroosH.V. Steeg  
MatroosJ.J. Schouten  
MatroosG. de Nooyer  
O/SG.A. la Grand  

ms "Nijkerk"Vertrokken: 16-06-1967 Van: Amsterdam naar Oost Afrika
KapiteinG. MeijerHwtkJ.C.A. Visser
1e strmnJ. Bergsma2e wtkC. van Zwet
2e strmnH.P. Steinhorst3e wtkH.A.J. Peltenburg
3e strmnE.W. Huizing3e wtkC. 't Hart
4e strmnH.J. Dolleman4e wtkJ.G. Smit
Ll. strmnJ.A. ScholtenAss. wtkJ.H. Bakker
Radio-officierH.B. van KampenAss. wtkH.J.J. Steins
HofmeesterJ. GrofsmitAss. wtkA.J. de Vries
2e kok-bakkerJ.W. BakkerLl. wtkP.M. de Vries
BakkerG.A.C. SlootwegPoetserM. van Leuken
ScheepsjongenW.J. Keur / H.T.J.M. VoetsFitterR.O. Snijders
StewardT.J.W. van Meershoek  
StewardJ.J.H. Walvis  
StewardF. Dech  
StewardW.T. van der Steen  
StewardJ.C. Sint  
BootsmanH. Zwemmer  
KabelgastT. Marks  
MatroosP. Dulfer  
MatroosJ.J. Schouten  
MatroosG. de Nooyer  

ms "Nijkerk"Vertrokken: 29-09-1967 Van: Amsterdam naar Oost Afrika
KapiteinD.J.J. StuivelingHwtkJ.C.A. Visser
1e strmnD. Boerema2e wtkC. van Zwet
2e strmnJ.W. Postema3e wtkH.A.J. Peltenburg
3e strmnE.W. Huizing4e wtkL. Martens
4e strmnP. v.d. Boogaard4e wtkJ.G. Smit
Ll. strmnT.J. MachielsAss. wtkJ.H. Bakker
Radio-officierH.B. van KampenAss. wtkD. Verburgh
HofmeesterJ. GrofsmitAss. wtkA.H. Trox
KokJ.W. BakkerLl. wtkB.J. Dijkman
2e kok-bakkerG.A.C. SlootwegPoetserM. van Leuken
KoksmaatH.T.J.M. VoetsBankwerkerR.O. Snijders
StewardT.J.W. van Meershoek  
StewardJ.J.H. Walvis  
StewardF. Dech  
StewardW.T. van der Steen  
StewardW. Glas  
BootsmanH. Zwemmer  
KabelgastT. Marks  
MatroosP. Dulfer  
MatroosJ.J. Schouten  
MatroosG. de Nooyer  

ms "Nijkerk" Vertrokken: 08-01-1968 Van: Rotterdam naar Perzische Golf
Kapitein D.J.J. Stuiveling Hwtk J.C.A. Visser
1e strmn D. Boerema 2e wtk C. van Zwet
2e strmn J. Hettema 3e wtk E.J. Hilberink
3e strmn H. Jung 4e wtk P. Woltjes
4e strmn P. v.d. Boogaard 4e wtk L. Martens
Radio-officier H.B. v. Kampen Ass. wtk C.H. Fritz
Hofmeester E. Temminck Ass. wtk A.H. trox
Bootsman H. Zwemmer Ass. wtk D. Verburgh

ms "Nijkerk"Vertrokken: 10-05-1968Van: Amsterdam naar Oost Afrika
KapiteinD.J.J. StuivelingHwtkJ.C.A. Visser
1e strmnD. Boerema2e wtkP.H.C. van Bruggen
2e strmnT.J.P. Castien3e wtkE.J. Hilberink
3e strmnH. Jung4e wtkP. Woltjes
4e strmnJ.C. Muller4e wtkB.H. Bennik
Ll. strmnC.J. BoskerAss. wtkW.E. Nanninga
Radio-officierH.P. KoopmansAss. wtkC.H. Fritz
BootsmanH. ZwemmerAss. wtkL.J. Klarenberg
HofmeesterE. BosmaBankwerkerE. Smaling

ms "Nijkerk" Vertrokken: 23-08-1968 Van: Rotterdam naar India/Pakistan
Kapitein D.J.J. Stuiveling Hwtk M. v.d. Toorn
1e strmn D. Boerema 2e wtk P.H.C. v. Bruggen
2e strmn M. Klautz 3e wtk C. de Vlieger
3e strmn J. Offringa 4e wtk B.H. Bennik
4e strmn H. Bouwens 4e wtk F. Schipmann
Ll. strmn P.E.W.M. v. Boxtel Ass. wtk A.F.C. Jonker
Radio-officier K. Seysener Ass. wtk C.H. Fritz
Hofmeester B.E. Ides Ass. wtk L.J. Klarenberg
Bankwerker F.H.P.A. Veugelers Ll. wtk L.E. Nagtegaal

ms "Nijkerk"Vertrokken: 29-03-1969Van: Amsterdam naar Oost Afrika
KapiteinJ.H. van Asch HwtkJ. Davelaar
1e strmnG.R. Ploegman2e wtkW. Rijsdam
2e strmnW.P. van Broekhoven3e wtkJ.G. Smit
3e strmnG.C. Locker4e wtkB. Berendsen
4e strmnH. Bouwens5e wtkR.L.A. Glaser
Ll. strmnP.C. HofmanAss. wtkJ.W. Rengenhart
Radio-officierK. SeijsenerAss. wtkB.J. Dijkman
BootsmanS. Santiago LagoLl. wtkJ.A.W. v.d. Schoor
HofmeesterE. Bosma

ms "Nijkerk" Vertrokken: 21-10-1969 Van: Rotterdam West Afrika
Kapitein D.J.J. Stuiveling Hwtk J. Davelaar
1e strmn J.B. Burger 2e wtk W. Rijsdam
2e strmn A.F.M. Remmers 3e wtk J.G. Smit
3e strmn G.C. Lockers 4e wtk J.D. Klaver
4e strmn J.J.P. Meijer 5e wtk A.S. Kerklaan
Radio-officier K. Seijsenaar Ass. wtk L. Paans
Hofmeester E. Bosma Ass. wtk J.W.Rengenhart
Ll. wtk W.R. Harteveld

ms "Nijkerk"Vertrokken: 17-01-1970Van: Amsterdam naar Oost Afrika
KapiteinD.J J. StuivelingHwtkJ. Davelaar
1e strmnJ.B. Burger2e wtkA. v.d. Velde
2e strmnJ K. Venmans3e wtkJ.D. Klaver
3e strmnG.C. Locker4e wtkA.J. de Vries
4e strmnH.H.D. de BoerAss. wtkL. Paans
Radio-officierJ.F. RevetAss. wtkR.J. Pronk
Ass. Radio-officierT.C. de HaanAss. wtkH.D. Hozee
BootsmanS. Santiago LagoLl. wtkA. Damman
HofmeesterE. Bosma

naar boven

TERUG